بکندباز

FDK2077

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 25
آسان 52 655
متوسط 287 7275
سخت 39 1950
زبان ها
زبان امتیاز
Python 6720
C++ 3761
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 7 205

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

cpp 93%
sql 100%