بکندباز

M-hosein13

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 4 40
متوسط 1 25
زبان ها
زبان امتیاز
Python 453

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

python 87%
sql 8%