بکندباز

ارسال تمرین

متن تمرین خود را در کادر زیر استفاده کنید. اگر می خواهید تمرینتان با روش به خصوصی حل شود مثلاً حتما از تابع استفاده شود یا حتماً از کلاس استفاده شود یا … و یا هر نکته ی دیگری، آن را در انتهای متن تمرین قید کنید.

[zapr_add_practice_question]