بکندباز

قالب های ویدیویی برای ابزار تبدیل کد به ویدیو

قالب های ابتدایی ویدیو یوتیوب

عنوان ویدیو از روی عنوان کد استخراج می شود. عنوان کد را می توانید در صفحه تنظیمات کد تغییر دهید.

قالب شماره 1
قالب شماره 2
قالب شماره 3
قالب شماره 4
قالب شماره 5
قالب شماره 6
قالب شماره 7

قالب های انتهای ویدیو یوتیوب

به جای backendbaz نام کانال شما به صورت اتوماتیک قرار داده می شود. (قبل از ثبت درخواست ویدیو اطلاعات کانال خود را در صفحه تنظیمات پنل کاربری تکمیل کنید).

قالب شماره 1
قالب شماره 2
قالب شماره 3
قالب شماره 4
قالب شماره 5
قالب شماره 6

نمونه ویدیو های ساخته شده