بکندباز

بومرنگ دنباله ای V شکل است که به صورت عمودی یا وارونه است. به طور خاص در این تمرین، بومرنگ را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

آرایه فرعی به طول 3، که اولین و آخرین رقم آن یکسان و رقم میانی متفاوت است.

نمونه هایی از بومرنگ:

[3, 7, 3], [1, -1, 1], [5, 6, 5]

تابعی ایجاد کنید که تعداد کل بومرنگ های یک آرایه را برمی گرداند.

برای مثال:

[3, 7, 3, 2, 1, 5, 1, 2, 2, -2, 2]
// 3 بومرنگ در این آرایه وجود دارد:  [3, 7, 3], [1, 5, 1], [2, -2, 2]

توجه داشته باشید که بومرنگ ها می توانند همپوشانی داشته باشند، مانند:

[1, 7, 1, 7, 1, 7, 1]
// 5 بومرنگ ها(از چپ به راست): [1, 7, 1], [7, 1, 7], [1, 7, 1], [7, 1, 7], و [1, 7, 1]

نمونه ورودی و خروجی

count_boomerangs([9, 5, 9, 5, 1, 1, 1]) ➞ 2

count_boomerangs([5, 6, 6, 7, 6, 3, 9]) ➞ 1

count_boomerangs([4, 4, 4, 9, 9, 9, 9]) ➞ 0

نکات

رقم های سه گانه یکسان مثل [4، 4، 4] بومرنگ در نظر گرفته نمی شود زیرا رقم وسط با اولین و آخرین رقم یکسان است.

count_boomerangs([9, 5, 9, 5, 1, 1, 1])  ➞ 2
count_boomerangs([5, 6, 6, 7, 6, 3, 9])  ➞ 1
count_boomerangs([4, 4, 4, 9, 9, 9, 9])  ➞ 0

پاسخ های کاربران به این تمرین

Abolfazl1997
امتیاز:‌ 2830
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

jmdjim
امتیاز:‌ 1545
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
30 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

quchani
امتیاز:‌ 5550
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

moj_taba_hp
امتیاز:‌ 2405
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 مهر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 9636
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
28 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Gorjiiran
امتیاز:‌ 2340
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

faramarz
امتیاز:‌ 4660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Python Life
امتیاز:‌ 3135
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alirezakz
امتیاز:‌ 1634
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

fxfix3r
امتیاز:‌ 1137
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
30 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15016
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Dragon
امتیاز:‌ 3606
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

تمرینات مرتبط