لیست تمرین برنامه نویسی

تمرین پایتون، php، جاوا، C++ و چندین زمان برنامه نویسی بکند دیگر

ارسال سؤال تمرین

تمرین کلمات طول فرد را معکوس کنید 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها فرمت دهی متن

تمرین دنباله اعداد مثلثی 25+


تگ ها: الگوریتم جبر حلقه ها ریاضیات

تمرین بازی جلاد 25+


تگ ها: بازی حلقه ها رشته ها مبانی زبان

تمرین طراحی فرش 25+


تگ ها: آرایه ها حلقه ها مبانی زبان

تمرین فاکتوریلِ فاکتوریل 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها ریاضیات

تمرین اعداد بومرنگ 25+


تگ ها: آرایه ها حلقه ها

تمرین هفت بوم! 10+


تگ ها: آرایه ها اعداد حلقه ها عبارات باقاعده

تمرین ساده کردن رشته 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین حذف رشته ها از آرایه 10+


تگ ها: آرایه ها حلقه ها فرمت دهی متن

تمرین معکوس کلمات با پنج حرف یا بیشتر 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین انتقال صفر به انتهای لیست 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها

تمرین مرتب کردن جمله بر اساس عدد هر کلمه 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها رشته ها

تمرین معکوس کردن رشته 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین جمع اعداد لیست 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد حلقه ها

تمرین تکرار متوالی حرف 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها شمارش

تمرین کلمات متشابه 25+


تگ ها: آرایه ها حلقه ها رشته ها

تمرین تغییر حروف به حرف بعدی 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها رمز نگاری کد اسکی

تمرین کدگذاری ساده 10+


تگ ها: حلقه ها رشته ها رمز نگاری

تمرین تبدیل عدد به حروف 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها

تمرین استخراج هشتگ از عنوان 25+


تگ ها: آرایه ها حلقه ها رشته ها