بکندباز

تابعی ایجاد کنید که لیستی از نام‌ها را با فرمت «نام و نام خانوادگی» دریافت کند و لیستی از این نام‌ها را که بر اساس طول نام‌خانوادگی مرتب شده‌اند، در خروجی برگرداند. اگر طول چند نام خانوادگی یکسان است، به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی برگردانده شود.

نمونه ورودی و خروجی

last_name_lensort([ "Jennifer Figueroa", "Heather Mcgee", "Amanda Schwartz", "Nicole Yoder", "Melissa Hoffman"]) ➞ ['Heather Mcgee', 'Nicole Yoder', 'Melissa Hoffman', 'Jennifer Figueroa', 'Amanda Schwartz']

last_name_lensort([ "Alexander Clark", "Olivia Green", "Benjamin Taylor", "Charlotte Scott", "Matthew Carter", "Victoria Baker"]) ➞ ['Victoria Baker', 'Alexander Clark', 'Olivia Green', 'Charlotte Scott', 'Matthew Carter', 'Benjamin Taylor']

last_name_lensort([ "William Edwards", "Samantha Mitchell", "Nicholas Roberts", "Isabella King", "Ethan Adams", "Ava Wright"]) ➞ ['Isabella King', 'Ethan Adams', 'Ava Wright', 'William Edwards', 'Nicholas Roberts', 'Samantha Mitchell']
last_name_lensort([ "Jennifer Figueroa", "Heather Mcgee", "Amanda Schwartz", "Nicole Yoder", "Melissa Hoffman"]) ➞ ['Heather Mcgee', 'Nicole Yoder', 'Melissa Hoffman', 'Jennifer Figueroa', 'Amanda Schwartz']
last_name_lensort([ "Alexander Clark", "Olivia Green", "Benjamin Taylor", "Charlotte Scott", "Matthew Carter", "Victoria Baker"]) ➞ ['Victoria Baker', 'Alexander Clark', 'Olivia Green', 'Charlotte Scott', 'Matthew Carter', 'Benjamin Taylor']
last_name_lensort([ "William Edwards", "Samantha Mitchell", "Nicholas Roberts", "Isabella King", "Ethan Adams", "Ava Wright"]) ➞ ['Isabella King', 'Ethan Adams', 'Ava Wright', 'William Edwards', 'Nicholas Roberts', 'Samantha Mitchell']

پاسخ های کاربران به این تمرین

AmirNamdari
امتیاز:‌ 3560
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

moj_taba_hp
امتیاز:‌ 2405
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 مهر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5900
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 مهر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

iamrouhi
امتیاز:‌ 250
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

yas_Naz
امتیاز:‌ 1240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Python Life
امتیاز:‌ 3135
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

iawmin79
امتیاز:‌ 645
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
31 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Dragon
امتیاز:‌ 3606
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-9kH6
امتیاز:‌ 1005
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
28 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 5044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
28 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15016
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
28 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 3618
0 0
‎پایتون‎
27 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

تمرینات مرتبط