لیست تمرین برنامه نویسی

تمرین پایتون، php، جاوا، C++ و چندین زمان برنامه نویسی بکند دیگر

ارسال سؤال تمرین

تمرین شدت انفجار 25+


تگ ها: الگوریتم رشته ها فرمت دهی متن

تمرین از کدام نسل هستی؟ 25+


تگ ها: اشیاء دستور شرطی رشته ها عملیات منطقی

تمرین کلمات طول فرد را معکوس کنید 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها فرمت دهی متن

تمرین مخفف کردن یک جمله 25+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین ساعت خواب 50+


تگ ها: آرایه ها اعداد رشته ها عملیات منطقی

تمرین ایندکس تمام حروف بزرگ 10+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین افزودن کلمه 5+


تگ ها: برنامه‌نویسی تابعی رشته ها مبانی زبان

تمرین حروف تکراری 10+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین خانواده مصوت ها 25+


تگ ها: اشیاء رشته ها مرتب سازی

تمرین بازی جلاد 25+


تگ ها: بازی حلقه ها رشته ها مبانی زبان

تمرین ساده کردن رشته 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین سانسور کلمات از لیست 25+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین رشته های سانسور شده 25+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین شمارش معکوس 10+


تگ ها: اعداد رشته ها فرمت دهی متن

تمرین کلمه ساز 25+


تگ ها: آرایه ها رشته ها فرمت دهی متن

تمرین مساحت کشور را بدست آورید 25+


تگ ها: اعداد رشته ها ریاضیات فرمت دهی متن

تمرین حذف حروف ABC 10+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین معکوس کلمات با پنج حرف یا بیشتر 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین مرتب کردن جمله بر اساس عدد هر کلمه 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها رشته ها

تمرین صورتک های خندان را پیدا کنید 25+


تگ ها: رشته ها عبارات باقاعده