بکندباز

تابعی بنویسید که حقوق کارمند را محاسبه کند. بعد از ساعت 17 وقت اضافه کاری است.

تابع شما یک لیست با 4 مقدار دریافت می کند:

 • شروع روز کاری کارمند، به صورت اعشاری، (با قالب ۲۴ ساعته)
 • پایان روز کاری کارمند. (با قالب ۲۴ ساعته)
 • نرخ ساعتی
 • ضریب اضافه کاری

تابع شما باید چنین چیزی را در خروجی برگرداند:

 • $+ درآمد کسب شده در آن روز (به نزدیکترین صدم گرد شود)

نمونه ورودی و خروجی

over_time([13.25, 15, 30, 1.5]) ➞ "$52.50"

over_time([16, 18, 30, 1.8]) ➞ "$84.00"

over_time([9, 17, 30, 1.5]) ➞ "$240.00"
توضیح مثال دوم:

 • از 16 تا 17 زمان کار عادی است و نرخ ساعتی برابر با 30 است، بنابراین 1 * 30= 30
 • از 17 تا 18 اضافه کاری است و نرخ اضافه کاری برابر است با 1.8، بنابراین 1 * 30 * 1.8= 54
 • 30 + 54= 84.00 دلار
over_time([13.25, 15, 30, 1.5]) ➞ "$52.50"
over_time([16, 18, 30, 1.8]) ➞ "$84.00"
over_time([9, 17, 30, 1.5]) ➞ "$240.00"
over_time([9, 18, 40, 2]) ➞ "$400.00"

پاسخ های کاربران به این تمرین

FDK2077
امتیاز:‌ 1240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 3335
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 1035
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
20 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

quchani
امتیاز:‌ 5550
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
25 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5900
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1580
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

moj_taba_hp
امتیاز:‌ 2405
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15016
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید