لیست تمرین برنامه نویسی

تمرین پایتون، php، جاوا، C++ و چندین زمان برنامه نویسی بکند دیگر

ارسال سؤال تمرین

تمرین مشتق یک تابع 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین عدد بزرگتر از A و B و بخش پذیر بر B 25+


تگ ها: جبر ریاضیات

تمرین طول پاره خط 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد ریاضیات هندسه

تمرین محاسبۀ حد یک عبارت ریاضی 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات معادلات

تمرین مجموع مشترک ها 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد ریاضیات مصاحبه

تمرین آیا خطوط موازی هستند 25+


تگ ها: اعتبارسنجی جبر ریاضیات

تمرین مشکل مزرعه 10+


تگ ها: الگوریتم ریاضیات مبانی زبان

تمرین محیط یک مستطیل را پیدا کنید 5+


تگ ها: اعداد ریاضیات مبانی زبان هندسه

تمرین مشکل فروشنده دوره گرد 25+


تگ ها: الگوریتم تابع بازگشتی ریاضیات عملیات منطقی

تمرین دنباله اعداد مثلثی 25+


تگ ها: الگوریتم جبر حلقه ها ریاضیات

تمرین حجم یک مخروط 25+


تگ ها: اعداد ریاضیات هندسه

تمرین پیمایش تپه 50+


تگ ها: ریاضیات فیزیک

تمرین محاسبه سود 25+


تگ ها: اشیاء ریاضیات ساختار داده مبانی زبان

تمرین باقیمانده تقسیم 5+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین حداکثر طول ضلع مثلث 5+


تگ ها: اعداد الگوریتم ریاضیات

تمرین محاسبه تخفیف 10+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین قمار تاس 25+


تگ ها: الگوریتم بازی دستور شرطی ریاضیات

تمرین اعداد کرزن 10+


تگ ها: اعتبارسنجی اعداد ریاضیات

تمرین امتیاز تیم های فوتبال 10+


تگ ها: اعداد جبر ریاضیات

تمرین برج هانوی 50+


تگ ها: اعداد الگوریتم ریاضیات مصاحبه