بکندباز

یک متن حاوی چند جمله داریم. تابعی ایجاد کنید که کلمه ای را در ورودی بگیرد و کل جمله ای که حاوی آن کلمه خاص است را برگرداند. توجه داشته باشید که نقطه پایان جمله را نیز درج کنید.

txt = "I have a cat. I have a mat. Things are going swell."

نمونه ورودی و خروجی

sentence_searcher("I have a cat. I have a mat. Things are going swell.", "have") ➞ "I have a cat."

sentence_searcher("I have a cat. I have a mat. Things are going swell.", "MAT") ➞ "I have a mat."

sentence_searcher("I have a cat. I have a mat. Things are going swell.", "things") ➞ "Things are going swell."

نکات

  • جملات همیشه با نقطه پایان می‌یابند.
  • عملکرد شما نباید به حروف بزرگ و کوچک حساس باشد.
  • اگر کلمه در جمله یافت نشد، یک رشته خالی را برگردانید.

 

sentence_searcher("I have a cat. I have a mat. Things are going swell.", "have")  ➞ "I have a cat."
sentence_searcher("I have a cat. I have a mat. Things are going swell.", "MAT")  ➞ "I have a mat."
sentence_searcher("I have a cat. I have a mat. Things are going swell.", "things")  ➞ "Things are going swell."
sentence_searcher("I have a cat. I have a mat. Things are going swell.", "flat")  ➞ ""

پاسخ های کاربران به این تمرین

qzle
امتیاز:‌ 2204
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 1240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
20 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 1040
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ِDr.Neo
امتیاز:‌ 255
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 4060
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

amiroo86
امتیاز:‌ 595
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
16 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15066
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9619
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5900
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید