بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 5 30
آسان 40 400
متوسط 39 1000
سخت 3 150
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1802
PHP 262

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 98%
python 103%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
دنباله تقسیم بر فاکتوریل Python
بازی حدس عدد Python
ماشین حساب با تابع lambda(لامبدا) Python
مثلث قائم الزاویه Python
حرف کوچک Python

بیشتر

آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
کلمات متشابه 5

بیشتر