بکندباز

user-IoQl

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 5 30
آسان 37 370
متوسط 39 1000
سخت 3 150
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1805
PHP 262

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 98%
python 106%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
دنباله تقسیم بر فاکتوریل Python
بازی حدس عدد Python
ماشین حساب با تابع lambda(لامبدا) Python
مثلث قائم الزاویه Python
حرف کوچک Python

بیشتر