بکندباز

rezagh3

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
آسان 32 320
متوسط 52 1350
سخت 11 550
زبان ها
زبان امتیاز
Python 2256

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

python 6%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
بزرگترین فاکتور عدد اول Python
جایزه Python
کوچکترین حاصلضرب Python
شمارش حروف اعداد Python
کوچکترین مضرب مشترک اعداد ورودی Python

بیشتر

آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
تبدیل عدد به حروف 21

بیشتر