بکندباز

user-mqtz

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 22 115
آسان 103 1030
متوسط 144 3675
سخت 26 1300
زبان ها
زبان امتیاز
Python 6355
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 6 190
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
محاسبه توان Python
معکوس کردن یک لیست Python
شماره دابلتون Python
معادله را حل کنید Python
اشتباهات صفحه کلید Python

بیشتر