بکندباز

Mina

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 14 70
آسان 57 570
متوسط 119 3125
سخت 17 850
زبان ها
زبان امتیاز
Python 5094
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 7 205

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

python 103%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
دنباله "نگاه کن و بگو" Python
شمارش حرف اول فامیلی Python
براکت های متعادل Python
کارت های شماره گذاری شده Python
تبدیل به هگز Python

بیشتر