بکندباز

Aliak

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 44 220
آسان 141 1420
متوسط 194 4900
سخت 32 1600
زبان ها
زبان امتیاز
C# 6485
Python 1515
C++ 160
Javascript 45
PHP 30
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
C# 1 15

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

sql 6%
csharp 15%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
تشخیص اعداد اول Python
حرف بزرگ یا کوچک C#
حرف بزرگ یا کوچک Python
مصوت های تکی Python
صندلی های کنسرت Python

بیشتر