بکندباز

shayan0081

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 26 130
آسان 104 1050
متوسط 140 3575
سخت 19 950
زبان ها
زبان امتیاز
Python 5705
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
اشتراک بین key & value Python
تغییر حرف اول Python
تعدیل نمرات Python
لیستی از اعداد ممکن Python
الگوی پاسکال Python

بیشتر