بکندباز

تابعی بنویسید که در ورودی دو مقدار می گیرد. ورودی اول یک عدد چند رقمی است و ورودی دوم یک عدد طبیعی n.

این تابع باید لیستی از تمام اعدادی که می توان با اعداد مقدار اول ساخت را بعنوان لیست بصورت صعودی در خروجی برگرداند. تعداد ارقام این اعداد باید حداکثر n باشد.

مثال :

list_possible(123,3) ->[1, 2, 3, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 123, 132, 213, 231, 312, 321]

در این مثال، ورودی دوم 3 است. پس تعداد ارقام خروجی حداکثر می تواند 3 باشد. در نتیجه لیستی از تمام اعداد یک رقمی، دو رقمی و سه رقمی که می توان با 123 ساخت در خروجی برگردانده می شود.

نمونه ورودی و خروجی

list_possible(123,3) ➞ [1, 2, 3, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 123, 132, 213, 231, 312, 321]

list_possible(123,2) ➞ [1, 2, 3, 12, 13, 21, 23, 31, 32]

list_possible(1234,4) ➞ [1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 123, 124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, 231, 234, 241, 243, 312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423, 431, 432, 1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432, 2134, 2143, 2314, 2341, 2413, 2431, 3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421, 4123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321]
list_possible(123,3)  ➞ [1, 2, 3, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 123, 132, 213, 231, 312, 321]
list_possible(123,2)  ➞ [1, 2, 3, 12, 13, 21, 23, 31, 32]
list_possible(1234,4)  ➞ [1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 123, 124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, 231, 234, 241, 243, 312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423, 431, 432, 1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432, 2134, 2143, 2314, 2341, 2413, 2431, 3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421, 4123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321]

پاسخ های کاربران به این تمرین

seyed
امتیاز:‌ 1055
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1895
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Astranger
امتیاز:‌ 1120
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5910
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliesapour79
امتیاز:‌ 253
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Aliak
امتیاز:‌ 9321
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Island0
امتیاز:‌ 1005
تصحیح اتوماتیک 1 0
‎پایتون‎
16 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mikaeil
امتیاز:‌ 738
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-t4h6
امتیاز:‌ 255
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ِDr.Neo
امتیاز:‌ 255
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

quchani
امتیاز:‌ 5550
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

javadi83
امتیاز:‌ 125
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*

تمرینات مرتبط