بکندباز

quchani

دانشجوی سال 79 در رشته برق قدرت هستم. از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 25 125
آسان 90 900
متوسط 137 3425
سخت 22 1100
زبان ها
زبان امتیاز
Python 5550
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
جایزه Python
کسرها و گرد کردن Python
حروف کوچک و بزرگ Python
از کدام نسل هستی؟ Python
تبدیل حروف به اعداد Python

بیشتر