بکندباز

alitayyar

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 14 70
آسان 45 460
متوسط 175 4450
سخت 33 1650
زبان ها
زبان امتیاز
Python 7053
C# 25
PHP 11

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 4%
python 87%
csharp 19%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
جمع ارقام عدد Python
محاسبه میانگین Python
محاسبه انرژی کل Python
کدام اعداد 1 دارند؟ Python
بازی سنگ کاغذ قیچی Python

بیشتر

آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
تعدیل نمرات 28
شمارش حرف اول فامیلی 16
اشتراک بین key & value 18
تغییر حرف اول 25
حذف اعداد زوج 20

بیشتر