تمرینات برنامه نویسی

تمرین جمع اعداد فرد در یک آرایه 10+


ChatGPT
تگ ها: آرایه ها

تمرین اعتبارسنجی شماره تلفن 5+


ChatGPT
تگ ها: اعتبارسنجی

تمرین تشخیص تکراری بودن المان در آرایه 10+


ChatGPT
تگ ها: آرایه ها

تمرین تعیین کد ASCII 25+


ChatGPT
تگ ها: کد اسکی

تمرین تشخیص ترتیب صعودی 25+


ChatGPT
تگ ها: عملیات منطقی

تمرین جست و جوی دودویی 25+


ChatGPT
تگ ها: تابع بازگشتی دودویی

تمرین عملگر باینری 25+


ChatGPT
تگ ها: دودویی

تمرین بررسی پالیندروم بودن یک رشته 25+


ChatGPT
تگ ها: پالیندروم

تمرین محاسبه تعداد عدد فرد در یک آرایه 25+


ChatGPT
تگ ها: الگوریتم

تمرین مرتب کردن اعداد فرد و زوج 25+


ChatGPT
تگ ها: مرتب سازی

تمرین مرتب سازی اعداد 25+


ChatGPT
تگ ها: مرتب سازی

تمرین بررسی ایا یک عدد دودویی است 25+


ChatGPT
تگ ها: دودویی

تمرین تعداد بیت یک در دودویی 25+


ChatGPT
تگ ها: دودویی

تمرین جمع اعداد پس از بازآرومیزی 25+


ChatGPT
تگ ها: حلقه

تمرین تصحیح متن 25+


ChatGPT
تگ ها: ویراستاری

تمرین روز اول سال جدید 25+


ChatGPT
تگ ها: تاریخ

تمرین بزرگترین عدد اول 25+


ChatGPT
تگ ها: اعداد اول

تمرین محاسبه انرژی کل یک جسم 25+


ChatGPT
تگ ها: فیزیک

تمرین محاسبه انرژی جنبشی 25+


ChatGPT
تگ ها: فیزیک

تمرین تعداد ارقام فرد یا زوج 10+


ChatGPT
تگ ها: اعداد