تمرینات برنامه نویسی

تمرین جمع اعداد فرد در یک آرایه 10+


ChatGPT
تگ ها: آرایه ها

تمرین اعتبارسنجی شماره تلفن 5+


ChatGPT
تگ ها: اعتبارسنجی

تمرین تشخیص تکراری بودن المان در آرایه 10+


ChatGPT
تگ ها: آرایه ها

تمرین تعیین کد ASCII 25+


ChatGPT
تگ ها: کد اسکی

تمرین سرعت نهایی 25+


ChatGPT
تگ ها: فیزیک

تمرین تشخیص ترتیب صعودی 25+


ChatGPT
تگ ها: عملیات منطقی

تمرین عملگر XOR بیتی 25+


ChatGPT
تگ ها: عملیات بیتی

تمرین جست و جوی دودویی 25+


ChatGPT
تگ ها: تابع بازگشتی دودویی

تمرین عملگر باینری 25+


ChatGPT
تگ ها: دودویی

تمرین بررسی پالیندروم بودن یک رشته 25+


ChatGPT
تگ ها: پالیندروم

تمرین محاسبه تعداد عدد فرد در یک آرایه 25+


ChatGPT
تگ ها: الگوریتم

تمرین مرتب کردن اعداد فرد و زوج 25+


ChatGPT
تگ ها: مرتب سازی

تمرین مرتب سازی اعداد 25+


ChatGPT
تگ ها: مرتب سازی

تمرین مسیریابی در شبکه 25+


ChatGPT
تگ ها: مسیریابی

تمرین مسیریابی در یک شبکه 25+


ChatGPT
تگ ها: مسیریابی

تمرین پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر 25+


ChatGPT
تگ ها: مسیریابی

تمرین بررسی ایا یک عدد دودویی است 25+


ChatGPT
تگ ها: دودویی

تمرین مسیر کوتاه‌تر با استفاده از الگوریتم دودویی 25+


ChatGPT
تگ ها: دودویی مسیریابی

تمرین تعداد بیت یک در دودویی 25+


ChatGPT
تگ ها: دودویی

تمرین جمع اعداد پس از بازآرومیزی 25+


ChatGPT
تگ ها: حلقه