تمرینات برنامه نویسی

تمرین اولین عدد سمت چپ 10+


تگ ها: عبارات باقاعده

تمرین درآمد 3 برنامه نویس 5+


تگ ها: ریاضیات

تمرین آیا محموله ها جا می شوند؟ 10+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین ساندویچ مصوت ها 10+


تگ ها: رشته ها عبارات باقاعده

تمرین معکوس کردن محدوده 10+


تگ ها: آرایه ها حلقه

تمرین کلمه رمزی 25+


تگ ها: حلقه رشته ها

تمرین کسری را بر دو تقسیم کنید 10+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین نوع داده پنجم 10+


تگ ها: دستور شرطی

تمرین سن سگ 10+


تگ ها: ریاضیات

تمرین بخش پذیری باینری 25+


تگ ها: حلقه ها دودویی

تمرین رمز ستونی 50+


تگ ها: رشته ها رمزنگاری

تمرین تبدیل شورتکد به html 25+


تگ ها: آرایه ها فرمت دهی متن

تمرین تولید دنباله اعشاری 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها

تمرین آیا عدد ورودی فاکتوریل یک عدد صحیح است؟ 25+


تگ ها: تابع بازگشتی حلقه ها

تمرین 5 ها را بشمار و برنده شو 25+


تگ ها: آرایه ها

تمرین کسرها و گرد کردن 10+


تگ ها: اعداد فرمت دهی متن

تمرین رشته را با کاراکترهای یکسان تقسیم کنید 25+


تگ ها: رشته ها

تمرین معکوس کردن یک رشته باینری 25+


تگ ها: عملیات بیتی

تمرین مربع های توخالی 25+


تگ ها: ریاضیات هندسه

تمرین شیفت به چپ توسط توان دو 5+


تگ ها: ریاضیات