تمرینات برنامه نویسی

تمرین تعدیل نمرات 10+


alitayyar
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین شمارش حرف اول فامیلی 25+


alitayyar
تگ ها: دیکشنری کاراکتر

تمرین اشتراک بین key & value 10+


alitayyar
تگ ها: دیکشنری

تمرین تغییر حرف اول 10+


alitayyar
تگ ها: رشته ها

تمرین عدد عجیب 10+


erinyes
تگ ها: اعداد

تمرین حذف اعداد زوج 10+


alitayyar
تگ ها: اعداد

تمرین وسط لیست 10+


alitayyar
تگ ها: آرایه ها

تمرین بیشترین تکرار 10+


alitayyar
تگ ها: اعداد شمارش

تمرین عدد کامل 10+


erinyes
تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین لیست بدون لیست 10+


mantix
تگ ها: آرایه ها

تمرین ارزش لیست 10+


erinyes
تگ ها: ریاضیات

تمرین توان پشت عدد 10+


erinyes
تگ ها: ریاضیات

تمرین دنباله “نگاه کن و بگو” 25+


zohreh
تگ ها: رشته ها مبانی زبان

تمرین جمع اعضای یک لیست 25+


zohreh
تگ ها: آرایه ها تابع بازگشتی مبانی زبان

تمرین جدا کردن مصوت تکراری 25+


alitayyar
تگ ها: کاراکتر مصوت ها

تمرین شمارش بیشترین تکرار ها 25+


alitayyar

تمرین لیستی از اعداد ممکن 50+


alitayyar

تمرین شماره پرونیک 25+


zohreh
تگ ها: ریاضیات

تمرین کفش فروش 25+


alitayyar

تمرین حروف گمشده 25+


zohreh
تگ ها: کاراکتر کد اسکی