بکندباز

بازی سنگ، کاغذ و قیچی دو بازیکن دارد. بازیکن اول می تواند قیچی (مقدار 1) ، سنگ (مقدار 2) و یا کاغذ(مقدار 3) را انتخاب کند و بازیکن دوم همین طور.

اگر انتخاب دو بازیکن یکسان باشد، مساوی اند. اگر متفاوت باشد، یک نفر برنده است و برنده یک امتیاز را کسب می کند. برای مثال:
اگر بازیکن اول قیچی و بازیکن دوم کاغذ را انتخاب کند، بازیکن اول برنده است. چون قیچی کاغذ را می برد.
اگر بازیکن اول قیچی و بازیکن دوم سنگ را انتخاب کند، بازیکن دوم برنده است. زیرا سنگ قیچی را می شکند.
اگر بازیکن اول سنگ و بازیکن دوم کاغذ را انتخاب کند، بازیکن دوم برنده است. زیرا کاغذ دور سنگ می پیچد.
برنامه ای که این مسابقه را 5 دور بین دو بازیکن انجام می دهد و برنده را نمایش می دهد (بازیکن ها از انتخاب همدیگر خبر ندارند).

نمونه کد

Round 1
The first player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :2
The second player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :3
Round 2
The first player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :1
The second player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :2
Round 3
The first player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :2
The second player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :3
Round 4
The first player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :1
The second player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :3
Round 5
The first player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :3
The second player chooses the number ==> [scissor = 1] , [Rock = 2], [Paper = 3] :1
--The second player wins--

پاسخ های کاربران به این تمرین

AmirAli-MPF
امتیاز:‌ 845
0 0
‎پایتون‎
11 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
0 0
‎پایتون‎
9 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5910
0 0
‎پایتون‎
28 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

tajpython710
امتیاز:‌ 415
0 0
‎پایتون‎
2 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7285
0 0
‎پایتون‎
1 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

rmentahs
امتیاز:‌ 514
0 0
‎پایتون‎
18 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hhaalltagh
امتیاز:‌ 990
0 0
‎پایتون‎
26 مهر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

naznmrt
امتیاز:‌ 1658
0 0
‎پایتون‎
5 مهر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
0 0
‎پایتون‎
24 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ms8097
امتیاز:‌ 680
0 0
‎پایتون‎
20 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mory
امتیاز:‌ 1920
0 0
‎پایتون‎
11 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

faramarz
امتیاز:‌ 4660
0 0
‎پایتون‎
10 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
0 0
‎پایتون‎
28 اسفند 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

M.Ali110
امتیاز:‌ 980
0 0
‎پایتون‎
4 اسفند 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Foad
امتیاز:‌ 2473
0 0
‎پایتون‎
22 بهمن 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

arsham8181
امتیاز:‌ 503
0 0
‎پایتون‎
12 بهمن 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mohsen
امتیاز:‌ 1991
0 0
‎پایتون‎
8 دي 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

rezagh3
امتیاز:‌ 2271
0 0
‎پایتون‎
8 آذر 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mehrdad
امتیاز:‌ 2100
0 0
‎پایتون‎
30 شهريور 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
0 0
‎پایتون‎
27 شهريور 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

nikan
امتیاز:‌ 60
0 0
‎پایتون‎
19 شهريور 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

rezashoja
امتیاز:‌ 2790
0 0
‎پایتون‎
10 شهريور 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

msadeghii
امتیاز:‌ 975
0 0
‎پایتون‎
24 مرداد 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mojtaba13
امتیاز:‌ 535
0 0
‎پایتون‎
24 مرداد 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alinademi1371
امتیاز:‌ 405
0 0
‎پایتون‎
30 تير 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

helenatarod
امتیاز:‌ 1155
0 0
‎پایتون‎
29 تير 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MPGH
امتیاز:‌ 404
0 0
‎پایتون‎
15 تير 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Jalal0034
امتیاز:‌ 575
0 0
‎پایتون‎
11 تير 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mikaeil
امتیاز:‌ 738
0 0
‎پایتون‎
8 تير 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

maxbaskervile
امتیاز:‌ 125
0 0
‎پایتون‎
7 تير 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

maryam_heydari
امتیاز:‌ 145
0 0
‎پایتون‎
15 خرداد 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zahramnia
امتیاز:‌ 76
0 0
‎پایتون‎
5 خرداد 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

roholasepehri
امتیاز:‌ 929
0 0
‎پایتون‎
19 فروردين 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2806
0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 3668
0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*