بکندباز

یک آرایه از عددهای طبیعی 1 تا n را به ترتیب بنویسید. سپس عددها را یکی‌درمیان حذف کنید. عدد اول را حذف کنید و دومی را نگه دارید، سومی را حذف کنید و چهارمی را نگه دارید و به همین شکل تا آخر آرایه پیش بروید. حالا یک آرایۀ جدید دارید که تعداد اعضایش کمتر شده. سپس همین کار را برای آرایۀ جدید تکرار کنید ولی از سمت راست، یعنی عدد آخر را حذف کنید و عدد یکی مانده به آخر را نگه دارید، عدد دوتا مانده به آخر را حذف کنید و عدد سه تا مانده به آخر را نگه دارید و به همین شکل تا اول آرایه. دوباره جهت حذف کردن را برای آرایۀ جدیدی که به‌دست می‌آید، عوض کنید. انقدر این مراحل را تکرار کنید که در نهایت به یک آرایۀ تک‌عضوی برسید. آن عدد باقی‌مانده در آرایۀ تک‌عضوی، چه عددی است؟

تمرین: تابعی بنویسید که عدد n را به عنوان آرگومان بگیرد و همین کارها را تا رسیدن به آرایۀ تک‌عضوی انجام دهد و عدد داخل آن آرایۀ تک‌عضوی را در خروجی برگرداند.

به عنوان یک مثال، آرایۀ زیر را در نظر بگیرید:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

چون آخرین عدد آرایه عدد 9 است، پس n برابر با 9 می‌باشد. سپس ابتدا یکی‌درمیان عددهای از اول آرایه حدف می‌کنیم. به آرایۀ زیر می‌رسیم:

[2, 4, 6, 8]

سپس این بار از سمت راست یکی‌درمیان حذف می‌کنیم. به آرایۀ زیر می‌رسیم:

[2, 6]

سپس دوباره از اول آرایه حذف می‌کنیم. اینجا دیگر به آرایۀ تک‌عضوی 6 می‌رسیم:

[6]

 پس برای عدد 9، تابع باید عدد 6 را برگرداند.

نمونه ورودی و خروجی

last_remaining(9) ➞ 6

last_remaining(14) ➞ 8

last_remaining(9)  ➞ 6
last_remaining(14)  ➞ 8

پاسخ های کاربران به این تمرین

FDK2077
امتیاز:‌ 10414
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
20 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Abolfazl1997
امتیاز:‌ 2835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

quchani
امتیاز:‌ 5550
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5910
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
30 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7285
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
30 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Gorjiiran
امتیاز:‌ 2340
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mory
امتیاز:‌ 1920
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

nimiiiu
امتیاز:‌ 3495
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mohamad0232
امتیاز:‌ 6080
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
25 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 5094
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 فروردين 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 فروردين 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Foad
امتیاز:‌ 2473
0 0
‎پایتون‎
21 بهمن 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

sharingun
امتیاز:‌ 1660
0 0
‎پایتون‎
11 بهمن 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

rezagh3
امتیاز:‌ 2271
0 0
‎پایتون‎
30 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2806
0 0
‎پایتون‎
30 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

rezashoja
امتیاز:‌ 2790
0 0
‎پایتون‎
17 مهر 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Reza_Amraei
امتیاز:‌ 2445
0 0
‎پایتون‎
5 مهر 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
0 0
‎پایتون‎
24 شهريور 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mehrdad
امتیاز:‌ 2100
0 0
‎پایتون‎
19 شهريور 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*