بکندباز

تابعی بنویسید که تمام زیرمجموعه‌های یک لیست را به شکل یک لیست دو بعدی در خروجی برگرداند.

نمونه های ورودی و خروجی

Subsets([1, 2, 3]) ➞ [[], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3]]

نکته: لیست تهی ([]) و خود لیست اصلی هم زیرمجموعه‌ای از خودش محسوب می‌شود. همچنین محدودتی در تعداد اعضای لیست وجود ندارد.

پاسخ های کاربران به این تمرین

Python Life
امتیاز:‌ 3135
0 0
‎پایتون‎
7 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
0 0
‎پایتون‎
5 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12766
0 0
‎پایتون‎
31 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Dragon
امتیاز:‌ 3606
0 0
‎پایتون‎
19 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 5094
0 0
‎پایتون‎
6 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16511
0 0
‎پایتون‎
4 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
0 0
‎پایتون‎
4 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*