بکندباز

تابعی بنویسید که رشته ای از اعداد را در ورودی بگیرد و طولانی ترین رشته ای که دارای ارقام فرد/ زوج یا زوج/فرد یکی در میان است را در خروجی برگرداند. اگر دو یا چند زیررشته دارای طول یکسانی باشند، زیر رشته را که اول پیدا شده است برگردانید.

در زیر، زیر رشته های پیدا شده در هر رشته مشخص شده است و طولانی ترین آنها در خروجی برگردانده شده است.

نمونه ورودی و خروجی

longest_substring("225424272163254474441338664823") ➞ "272163254"

longest_substring("594127169973391692147228678476") ➞ "16921472"

longest_substring("721449827599186159274227324466") ➞ "7214"

نکته

فرض کنید حداقل یک زیررشته با طول 2 با این مشخصات وجود خواهد داشت. (یعنی در تست حتماً یک عدد زوج و فرد پشت سر هم خواهیم داشت)

longest_substring("225424272163254474441338664823")  ➞ "272163254"
longest_substring("594127169973391692147228678476")  ➞ "16921472"
longest_substring("721449827599186159274227324466")  ➞ "7214"

پاسخ های کاربران به این تمرین

AmirNamdari
امتیاز:‌ 3335
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 مهر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

EmEsDigi
امتیاز:‌ 1649
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4000
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alirezakz
امتیاز:‌ 1634
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15016
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید