بکندباز

تابعی بنویسید که زمان مورد نظر برای بیدار شدن از خواب و مدت زمان مطلوب برای خواب را در ورودی بگیرد و محاسبه کند که چه ساعتی باید بخوابیم تا به مدت زمان مطلوب خوابیده باشیم و در زمان مورد نظر نیز از خواب بیدار شویم.

نمونه ورودی و خروجی

bed_time(["07:50", "07:50"]) ➞ ["00:00"]
# می خواهیم 7 ساعت و 50 دقیقه بخوابیم و ساعت 7 و 50 دقیقه صبح بیدار شویم. در نتیجه باید ساعت 00:00 بامداد بخوابیم.

نمونه ورودی و خروجی

bed_time(["07:50", "07:50"]) ➞ ['00:00']

bed_time(["06:15", "10:00"], ["08:00", "10:00"], ["09:30", "10:00"]) ➞ ['20:15', '22:00', '23:30']

bed_time(["05:45", "04:00"], ["07:10", "04:30"]) ➞ ['01:45', '02:40']
bed_time(["07:50", "07:50"])  ➞ ['00:00']
bed_time(["06:15", "10:00"], ["08:00", "10:00"], ["09:30", "10:00"])  ➞ ['20:15', '22:00', '23:30']
bed_time(["05:45", "04:00"], ["07:10", "04:30"])  ➞ ['01:45', '02:40']

پاسخ های کاربران به این تمرین

FDK2077
امتیاز:‌ 6864
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7285
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 مهر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

nimiiiu
امتیاز:‌ 3495
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
30 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

iamrouhi
امتیاز:‌ 250
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
28 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Miladunix
امتیاز:‌ 1325
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mohamad0232
امتیاز:‌ 6005
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*