بکندباز

برای هر عدد در لیست ورودی، بررسی کنید که آیا آن عدد از مجموع همه اعدادی که قبل از آن در لیست ظاهر می‌شوند بیشتر است یا خیر. اگر همه اعداد موجود در لیست در این شرط صدق می کردند، True برگردانید و در غیر این صورت False برگردانید.

مثال

greater_than_sum([2, 3, 7, 13, 28]) ➞ True

# 3 > 2 = True
# 7 > 2 + 3 = True
# 13 > 2 + 3 + 7 = True
# 28 > 2 + 3 + 7 + 13 = True

greater_than_sum([1, 2, 4, 6, 13]) ➞ False

# 2 > 1 = True
# 4 > 1 + 2 = True
# 6 > 1 + 2 + 4 = False
# 13 > 1 + 2 + 4 + 6 = False

نمونه ورودی و خروجی

greater_than_sum([2, 3, 7, 13, 28]) ➞ True

greater_than_sum([18, 34, 77, 129, 270, 544, 1075, -2148]) ➞ False

greater_than_sum([1, 2, 4, 6, 13]) ➞ False

نکته

اولین شماره در هر لیست همیشه در شرط صدق می کند.

greater_than_sum([2, 3, 7, 13, 28])  ➞ True
greater_than_sum([18, 34, 77, 129, 270, 544, 1075, -2148])  ➞ False
greater_than_sum([1, 2, 4, 6, 13])  ➞ False
greater_than_sum([1, -2, 11, 26])  ➞ False
greater_than_sum([5, 8, 18, 32, 67, 131, 265, 529, 1056, 2115])  ➞ True
greater_than_sum([8, 30, 44, 97])  ➞ True
greater_than_sum([8, 31, 39, 102, 176, 363, 732, 1455, 2917, 5840])  ➞ False

پاسخ های کاربران به این تمرین

MR_ROBOT
امتیاز:‌ 595
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

0903alireza
امتیاز:‌ 50
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-sQG7
امتیاز:‌ 60
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 6815
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Agha.Amir
امتیاز:‌ 825
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 13376
0 0
‎پایتون‎
11 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 13376
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

moj_taba_hp
امتیاز:‌ 2405
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1295
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید