بکندباز

برای هر عدد در لیست ورودی، بررسی کنید که آیا آن عدد از مجموع همه اعدادی که قبل از آن در لیست ظاهر می‌شوند بیشتر است یا خیر. اگر همه اعداد موجود در لیست در این شرط صدق می کردند، True برگردانید و در غیر این صورت False برگردانید.

مثال

greater_than_sum([2, 3, 7, 13, 28]) ➞ True

# 3 > 2 = True
# 7 > 2 + 3 = True
# 13 > 2 + 3 + 7 = True
# 28 > 2 + 3 + 7 + 13 = True

greater_than_sum([1, 2, 4, 6, 13]) ➞ False

# 2 > 1 = True
# 4 > 1 + 2 = True
# 6 > 1 + 2 + 4 = False
# 13 > 1 + 2 + 4 + 6 = False

نمونه ورودی و خروجی

greater_than_sum([2, 3, 7, 13, 28]) ➞ True

greater_than_sum([18, 34, 77, 129, 270, 544, 1075, -2148]) ➞ False

greater_than_sum([1, 2, 4, 6, 13]) ➞ False

نکته

اولین شماره در هر لیست همیشه در شرط صدق می کند.

greater_than_sum([2, 3, 7, 13, 28])  ➞ True
greater_than_sum([18, 34, 77, 129, 270, 544, 1075, -2148])  ➞ False
greater_than_sum([1, 2, 4, 6, 13])  ➞ False
greater_than_sum([1, -2, 11, 26])  ➞ False
greater_than_sum([5, 8, 18, 32, 67, 131, 265, 529, 1056, 2115])  ➞ True
greater_than_sum([8, 30, 44, 97])  ➞ True
greater_than_sum([8, 31, 39, 102, 176, 363, 732, 1455, 2917, 5840])  ➞ False

پاسخ های کاربران به این تمرین

Aaaaaa
امتیاز:‌ 580
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

qzle
امتیاز:‌ 2764
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7844
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 2995
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

seyed
امتیاز:‌ 1055
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5910
تصحیح اتوماتیک 1 0
‎پایتون‎
27 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MR_ROBOT
امتیاز:‌ 620
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

quchani
امتیاز:‌ 5550
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

0903alireza
امتیاز:‌ 80
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-sQG7
امتیاز:‌ 60
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7285
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Agha.Amir
امتیاز:‌ 855
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
0 0
‎پایتون‎
11 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

moj_taba_hp
امتیاز:‌ 2605
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1895
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*