بکندباز

تابعی ایجاد کنید که length, width, height(بر حسب متر) و unit (واحد خروجی) را بگیرد و حجم هرم را تا سه رقم اعشار در واحد صحیح برگرداند.

نمونه ورودی و خروجی

pyramid_volume(4, 6, 20, "centimeters") ➞ "160000000.000 cubic centimeters"

pyramid_volume(1843, 1823, 923, "kilometers") ➞ "1.034 cubic kilometers"

pyramid_volume(18, 412, 93, "millimeters") ➞ "229896000000000.000 cubic millimeters"

نکات

  • واحدهای مورد استفاده به موارد زیر محدود می شوند : millimeterscentimetersmeterskilometers
pyramid_volume(4, 6, 20, "centimeters")  ➞ "160000000.000 cubic centimeters"
pyramid_volume(1843, 1823, 923, "kilometers")  ➞ "1.034 cubic kilometers"
pyramid_volume(18, 412, 93, "millimeters")  ➞ "229896000000000.000 cubic millimeters"
pyramid_volume(4230, 923, 1932, "kilometers")  ➞ "2.514 cubic kilometers"

پاسخ های کاربران به این تمرین

ms8097
امتیاز:‌ 580
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
16 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 6815
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

moj_taba_hp
امتیاز:‌ 2405
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 13376
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
11 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1295
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

تمرینات مرتبط