بکندباز

تابعی بنویسید که تعدادی رمز دریافت کند و اگر رمزها ایمن بود True برگرداند در غیر این صورت False برگرداند

 شرایط ایمن بودن رمز

1-حداقل یک عدد در آن باشد

2-حداقل یک حروف بزرگ در آن باشد

3-حداقل 5 کارکتر الفبایی در آن باشد

4-حداقل تعداد کارکتر های آن هشت عدد باشد

5-حداقل یکی از کارکتر های خاص در آن باشد [……,’*’,’&’,’^’,’%’,’$’,’@’,’!’]

نمونه ورودی و خروجی

password_check("145A8sd8we%") ➞ True

password_check("AB15C%%55") ➞ False

password_check("1Asedc%") ➞ False
password_check("145A8sd8we%")  ➞ True
password_check("AB15C%%55")  ➞ False
password_check("1Asedc%")  ➞ False

پاسخ های کاربران به این تمرین

Aliak
امتیاز:‌ 8231
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

qzle
امتیاز:‌ 1574
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 1035
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 3335
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15016
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5900
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید