بکندباز

تابعی بنویسید که در رشته دریافتی تمام مصوت هایی که حداقل دو بار تکرار شده باشند و بین دو صامت باشند را جدا کند و در خروجی نمایش دهد.

نمونه ورودی و خروجی

find_repeated("rabcdeefgyYhFjkIoomnpOeorteeeeet") ➞ ['ee', 'Ioo', 'Oeo', 'eeeee']

find_repeated("abaabaabaabaae") ➞ ['aa', 'aa', 'aa']

find_repeated("abaabaabaabaaefEAEOUOIouf") ➞ ['aa', 'aa', 'aa', 'aae', 'EAEOUOIou']

 

نکات

  • تابع به حروف بزرگ و کوچک مصوت حساس نیست
find_repeated("rabcdeefgyYhFjkIoomnpOeorteeeeet")  ➞ ['ee', 'Ioo', 'Oeo', 'eeeee']
find_repeated("abaabaabaabaae")  ➞ ['aa', 'aa', 'aa']
find_repeated("abaabaabaabaaefEAEOUOIouf")  ➞ ['aa', 'aa', 'aa', 'aae', 'EAEOUOIou']

پاسخ های کاربران به این تمرین

Zirock
امتیاز:‌ 1580
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

sajjad112220
امتیاز:‌ 575
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 3560
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 1035
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15016
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 3618
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

تمرینات مرتبط