بکندباز

تابعی به نام is_upper_lower_string بسازید که یک رشته را به عنوان ورودی دریافت کرده و بررسی می‌کند که آیا تمام حروف آن بزرگ یا کوچک و یا مختلط است.

  1. اگر تمام حروف رشته کوچک باشند، عبارت “رشته حروف کوچک” برگردانده شود.
  2. اگر تمام حروف رشته بزرگ باشند، عبارت “رشته حروف بزرگ” برگردانده شود.
  3. در غیر این صورت، عبارت “رشته مختلط” برگردانده شود.

نمونه ورودی و خروجی

is_upper_lower_string("hello") ➞ رشته حروف کوچک

is_upper_lower_string("WORLD") ➞ رشته حروف بزرگ

is_upper_lower_string("HeLLo") ➞ رشته مختلط
is_upper_lower_string("hello")  ➞ رشته حروف کوچک
is_upper_lower_string("WORLD")  ➞ رشته حروف بزرگ
is_upper_lower_string("HeLLo")  ➞ رشته مختلط

پاسخ های کاربران به این تمرین

parsiya
امتیاز:‌ 4825
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 5725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirAli-MPF
امتیاز:‌ 845
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15981
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Aliak
امتیاز:‌ 8451
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 10411
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 1400
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-Ths8
امتیاز:‌ 430
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1895
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*