بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد صحیح را دریافت کرده و اعداد زوج را در یک لیست و اعداد فرد را در یک لیست دیگر جدا کند. سپس این دو لیست را در یک رشته فرمت دهی شده برگرداند. مثلا برای لیست [1, 2, 3, 4, 5] خروجی به صورت زیر خواهد بود:
“Odd numbers: [1, 3, 5] Even numbers: [2, 4]”

نمونه ورودی و خروجی

separate_odd_even([1, 2, 3, 4, 5, 6]) ➞ "Odd numbers: [1, 3, 5] Even numbers: [2, 4, 6]"

separate_odd_even([11, 22, 33, 44, 55]) ➞ "Odd numbers: [11, 33, 55] Even numbers: [22, 44]"

separate_odd_even([2, 4, 6, 8, 10]) ➞ "Odd numbers: [] Even numbers: [2, 4, 6, 8, 10]"
separate_odd_even([1, 2, 3, 4, 5, 6])  ➞ "Odd numbers: [1, 3, 5] Even numbers: [2, 4, 6]"
separate_odd_even([11, 22, 33, 44, 55])  ➞ "Odd numbers: [11, 33, 55] Even numbers: [22, 44]"
separate_odd_even([2, 4, 6, 8, 10])  ➞ "Odd numbers: [] Even numbers: [2, 4, 6, 8, 10]"

پاسخ های کاربران به این تمرین

user-tdez
امتیاز:‌ 450
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamednbz
امتیاز:‌ 1445
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-Ths8
امتیاز:‌ 658
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

iSinq_
امتیاز:‌ 295
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirAli-MPF
امتیاز:‌ 845
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*