بکندباز

تابعی بسازید که نتیجهٔ رای اکثریت در یک لیست را برگرداند. رای اکثریت عنصری است که بیش از N/2 بار در لیست تکرار شده‌است (که در آن N طول لیست است).

نمونه ورودی و خروجی

majority_vote(["A", "A", "B"]) ➞ A

majority_vote(["A", "A", "A", "B", "C", "A"]) ➞ A

majority_vote(["A", "B", "B", "A", "C", "C"]) ➞ None

نکات:

 • فراوانی عنصر اکثریت باید به صورت دقیقاً بیشتر از 1/2 باشد.
 • اگر عنصر اکثریت وجود نداشته باشد، None برگردانید.
 • اگر لیست خالی باشد، None برگردانید.
majority_vote(["A", "A", "B"]) ➞ A
majority_vote(["A", "A", "A", "B", "C", "A"]) ➞ A
majority_vote(["A", "B", "B", "A", "C", "C"]) ➞ None
majority_vote(["B", "A", "B", "B", "C", "A", "B", "B"]) ➞ B
majority_vote(["A", "B", "B", "A", "C", "C"]) ➞ None
majority_vote(["A", "B"]) ➞ None
majority_vote(["A"]) ➞ A
majority_vote([]) ➞ None

پاسخ های کاربران به این تمرین

Arhsi8294
امتیاز:‌ 490
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mohamad500
امتیاز:‌ 35
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

saed_nd
امتیاز:‌ 745
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
16 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2806
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shakaram.pv
امتیاز:‌ 370
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*