بکندباز

یک تابع بسازید که یک رشته را بگیرد و اگر جمع موقعیت هر حرف در الفبا زوج بود True و اگر زوج نبود False را برگرداند.

مثال

is_alpha("i'am king")  ➞ True
# 9 + 1 + 13 + 11 + 9 + 14 + 7 = 64 (زوج)

نمونه ورودی و خروجی

is_alpha("i'am king") ➞ True

is_alpha("True") ➞ True

is_alpha("alexa") ➞ False

نکات

  • کوچک و بزرگی حروف فرقی نمی کند
  • نمادهای غیر حرفی را نادیده بگیرید.
  • موقعیت a برابر با 1 و موقعیت z برابر با 26 است
is_alpha("i'am king")  ➞ True
is_alpha("True")  ➞ True
is_alpha("alexa")  ➞ False

پاسخ های کاربران به این تمرین

Arhsi8294
امتیاز:‌ 490
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mohamad500
امتیاز:‌ 35
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

roholasepehri
امتیاز:‌ 929
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

tajpython710
امتیاز:‌ 415
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mahdiyarabs
امتیاز:‌ 25
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
20 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*

تمرینات مرتبط