بکندباز

hamed3033

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 10 130
متوسط 61 1675
سخت 14 700
زبان ها
زبان امتیاز
Python 2584

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

python 29%
sql 6%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
تعدیل نمرات Python
عدد دیساریوم Python
کلمات طول فرد را معکوس کنید Python
حرف گمشده را پیدا کنید Python
جمع اعداد زوج و فرد Python

بیشتر