بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 1 5
آسان 11 155
متوسط 60 1650
سخت 14 700
زبان ها
زبان امتیاز
Python 2549

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

python 26%