بکندباز

مجموع مربع های ده عدد طبیعی اول برابر است با:

$1$^2+2^2+…+10^2=385.$$

مجذور مجموع ده عدد طبیعی اول برابر است با:

$$(1+2+…+10)^2=55^2=3025.$$

از این رو تفاوت بین مجموع مجذورات ده عدد طبیعی اول و مجذور مجموع آن برابر  است با $$3025-385=2640$$.

تابعی بنویسید که تعداد اعداد طبیعی را در ورودی دریافت کرده و تفاوت مجموع مربع های n عدد طبیعی اول و مجذور مجموع را در خروجی برگرداند.

 

difference_of_squares(10)  ➞ 2640
difference_of_squares(15)  ➞ 13160
difference_of_squares(100)  ➞ 25164150

پاسخ های کاربران به این تمرین

Arhsi8294
امتیاز:‌ 490
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Parsa_D_R
امتیاز:‌ 777
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2806
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

rasoulazizi
امتیاز:‌ 185
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*

تمرینات مرتبط