بکندباز

aliahmadi98

یه خورده با پایتون بیسیک آشنا هستم سوالی بود در خدمتم t.me/ali_ahmadi_98

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 29 145
آسان 104 1060
متوسط 164 4175
سخت 30 1500
زبان ها
زبان امتیاز
Python 6930
C++ 170
Javascript 10
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 7 205
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
حد اکثر مقدار ضلع سوم مثلث Python
تغییر حرف اول Python
اشتراک بین key & value Python
تعدیل نمرات Python
توان پشت عدد Python

بیشتر