تمرینات برنامه نویسی الگوریتمی

تمرینات برچسب حلقه ها

ارسال تمرین

تمرین تعداد اعداد زوج 25+


ChatGPT
تگ ها: حلقه ها

تمرین تعداد اعضای فرد در یک آرایه 10+


ChatGPT
تگ ها: حلقه ها

تمرین ضرب اعداد در یک لیست 10+


ChatGPT
تگ ها: حلقه ها

تمرین حذف اعداد تکراری از لیست 10+


ChatGPT
تگ ها: اعداد حلقه ها ریاضیات

تمرین جمع اعداد فرد 10+


ChatGPT
تگ ها: حلقه ها

تمرین جداکردن اعداد فرد و زوج 25+


ChatGPT
تگ ها: آرایه ها حلقه ها فرمت دهی متن

تمرین اعداد فیبوناچی 25+


ChatGPT
تگ ها: اعداد حلقه ها

تمرین آیا این یک ماتریس احتمال است؟ 25+


zohreh
تگ ها: آرایه ها حلقه ها

تمرین تعداد ارقام زوج یا فرد 25+


zohreh
تگ ها: اعداد حلقه ها

تمرین الگوی رنگولی 25+


alitayyar
تگ ها: حلقه ها کد اسکی

تمرین خروجی متقارن 25+


alitayyar
تگ ها: پالیندروم حلقه ها

تمرین بزرگترین لیست فرعی 25+


zohreh
تگ ها: آرایه ها حلقه ها

تمرین آیا محموله ها جا می شوند؟ 10+


zohreh
تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین بخش پذیری باینری 25+


nimiiiu
تگ ها: حلقه ها دودویی

تمرین تولید دنباله اعشاری 25+


zohreh
تگ ها: اعداد حلقه ها

تمرین آیا عدد ورودی فاکتوریل یک عدد صحیح است؟ 25+


zohreh
تگ ها: تابع بازگشتی حلقه ها

تمرین بازی تاس 25+


zohreh
تگ ها: بازی حلقه ها

تمرین تبدیل به هگز 25+


zohreh
تگ ها: حلقه ها کد اسکی

تمرین شمارش معکوس از اعداد 5+


zohreh
تگ ها: آرایه ها حلقه ها

تمرین همه جا حاضر 10+


zohreh
تگ ها: آرایه ها اعتبارسنجی حلقه ها