بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و اعداد تکراری را حذف کرده و یک لیست جدید بدون اعداد تکراری را برگرداند.
\n
\nمثال:
\nremove_duplicates([1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]) => [1, 2, 3, 4, 5] \nremove_duplicates([5, 5, 5, 5, 5]) => [5] \nremove_duplicates([1, 2, 3, 4, 5]) => [1, 2, 3, 4, 5] \n

نمونه ورودی و خروجی

remove_duplicates([1, 2, 2, 3, 4, 4, 5])  ➞ [1, 2, 3, 4, 5]

remove_duplicates([5, 5, 5, 5, 5])  ➞ [5]

remove_duplicates([1, 2, 3, 4, 5])  ➞ [1, 2, 3, 4, 5]
remove_duplicates([1, 2, 2, 3, 4, 4, 5])   ➞ [1, 2, 3, 4, 5]
remove_duplicates([5, 5, 5, 5, 5])   ➞ [5]
remove_duplicates([1, 2, 3, 4, 5])   ➞ [1, 2, 3, 4, 5]

پاسخ های کاربران به این تمرین

user-tdez
امتیاز:‌ 450
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamednbz
امتیاز:‌ 1445
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shakaram.pv
امتیاز:‌ 370
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
30 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mary2432
امتیاز:‌ 915
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*