بکندباز

mantix

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 67 360
آسان 245 2490
متوسط 339 8900
سخت 71 3550
زبان ها
زبان امتیاز
Python 8905
C# 5712
C++ 1105
Javascript 10
Java 5
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 7 205
C# 1 15

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

python 13%
sql 18%
csharp 35%
آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
لیست بدون لیست 9

بیشتر