بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 29 150
آسان 114 1170
متوسط 163 4450
سخت 36 1800
زبان ها
زبان امتیاز
Python 5065
C# 1765
C++ 890
Java 5
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 5 155
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
از کدام نسل هستی؟ Python
شدت انفجار Python
شمارش اعداد اول C#
پیدا کردن رمز گاو صندوق C#
معکوس کردن رشته C#

بیشتر