بکندباز

اقای راضی صاحب یک کفش فروشی است و می خواهد بداند به ازای مشتری هایی که به مغازه او مراجعه می کنند، چقدر در روز دریافتی خواهد داشت.

او اطلاعات زیر را برای یک روز کاری در اختیار ما می گزارد:

1- لیست تمام سایز های موجود در مغازه خود

2- تعداد مشتریهایی که در ان روز درخواست خرید کفش کردند

3- لیست درخواستی سایز و قیمت آن به ترتیب زمان آمدن مشتری

تابعی بنویسید که اقای راضی بتواند دریافتی خود برای یک روز کاری محاسبه کند.

مثال:

razi_mony([2 ,3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 18],6,[[6,55],[6,45],[6,55],[4,40],[18,60],[10,50]])

در این مثال، 6 مشتری به مغازه کفش فروشی مراجعه کرده اند. نفر اول درخواست سایز 6 با قیمت 55 کرده است. سایز 6 در لیست سایز ها موجود است. پس 55 تومان دریافتی آقای راضی از مشتری اول است. به همین ترتیب:

مشتری دوم : 45

مشتری سوم: 0 -> چون درخواست سایز 6 کرده و فقط دو سایز 6 موجود داشتیم که به دو مشتری قبل داده شده است.

مشتری چهارم: 40

مشتری پنجم: 60

مشتری آخر: 0 -> سایز 10 موجود نیست.

درنتیجه مجموع دریافتی برابر است با 200.

نمونه ورودی و خروجی

razi_mony([2 ,3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 18],6,[[6,55],[6,45],[6,55],[4,40],[18,60],[10,50]]) ➞ 200

razi_mony([12,12,2,16,13,7,17,6,13,4],5,[[15,32],[13,89],[13,36],[6,69],[12,61]]) ➞ 255

razi_mony([2, 12, 14, 17, 4, 9, 17, 4, 10 ,3 ,12, 6 ,18 ,8 ,4 ,18 ,15 ,18 ,18, 6 ,15, 4 ,16 ,3 ,16 ,16, 11 ,3 ,14 ,2 ,8 ,2 ,6 ,2 ,5 ,16, 6, 3, 4, 11 ,13, 18, 10 ,3 ,2 ,14 ,8 ,18 ,15 ,5 ,7 ,16, 3, 16, 16, 11 ,16 ,13 ,3 ,16, 18, 18, 8 ,7, 10, 3 ,12 ,18 ,7 ,18 ,14, 2 ,14, 18 ,4 ,9 ,10 ,16 ,15 ,17 ,13 ,17 ,12 ,10 ,12 ,4 ,5 ,13, 3 ,10 ,5 ,6 ,13, 6, 11 ,12 ,3 ,7 ,17 ,7],100,[[14, 49],[ 4, 98],[ 4 ,37 ],[5, 79 ],[3 ,56 ],[15 ,23 ],[16 ,69 ],[17 ,45],[ 7 ,92 ],[18 ,21 ],[16, 44],[ 7 ,81 ],[18 ,63],[ 9 ,71 ],[9 ,38], [4, 89] ,[5 ,28] ,[2 ,85] ,[2 ,42],[ 18 ,36],[ 12, 93],[ 10 ,59],[ 7 ,94],[ 14 ,34] ,[17, 54],[ 11 ,90 ],[4 ,38],[ 14, 56],[ 2 ,72 ],[6 ,90],[ 2, 32],[ 6 ,52],[ 18, 49],[ 8 ,46],[ 3 ,50] ,[13 ,29 ],[6 ,34],[ 7 ,75],[ 16 ,63],[ 2 ,39],[ 17 ,50 ],[10 ,94 ],[7 ,53 ],[2 ,23 ],[5 ,57 ],[4 ,57 ],[16, 97 ],[13, 68 ],[15 ,54],[ 5 ,35 ],[12 ,68 ],[15 ,22],[ 4 ,93 ],[11 ,32 ],[6 ,98 ],[15 ,34],[ 4 ,99 ],[4 ,76 ],[14, 22 ],[12, 60 ],[2 ,71 ],[9 ,58 ],[11 ,56],[ 6 ,58 ],[9 ,84],[ 17 ,96],[ 9 ,30 ],[12, 27 ],[13, 89 ],[12 ,57],[ 8 ,67],[ 9 ,77 ],[8 ,56],[ 15 ,21],[ 18 ,46],[ 8 ,27],[ 10 ,27],[ 2 ,87],[ 9 ,98],[ 16 ,56],[ 15, 89],[ 10, 64],[ 4 ,55],[ 4 ,55],[ 7 ,84],[ 5, 56],[ 12 ,89],[ 4 ,24],[ 11 ,47 ],[14 ,55],[ 13 ,96],[ 10 ,59],[ 9 ,44],[ 13, 51],[ 14 ,61 ],[17, 38 ],[2 ,52 ],[15 ,28 ],[10 ,73 ],[17 ,85]]) ➞ 4645
razi_mony([2 ,3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 18],6,[[6,55],[6,45],[6,55],[4,40],[18,60],[10,50]])  ➞ 200
razi_mony([12,12,2,16,13,7,17,6,13,4],5,[[15,32],[13,89],[13,36],[6,69],[12,61]])  ➞ 255
razi_mony([2, 12, 14, 17, 4, 9, 17, 4, 10 ,3 ,12, 6 ,18 ,8 ,4 ,18 ,15 ,18 ,18, 6 ,15, 4 ,16 ,3 ,16 ,16, 11 ,3 ,14 ,2 ,8 ,2 ,6 ,2 ,5 ,16, 6, 3, 4, 11 ,13, 18, 10 ,3 ,2 ,14 ,8 ,18 ,15 ,5 ,7 ,16, 3, 16, 16, 11 ,16 ,13 ,3 ,16, 18, 18, 8 ,7, 10, 3 ,12 ,18 ,7 ,18 ,14, 2 ,14, 18 ,4 ,9 ,10 ,16 ,15 ,17 ,13 ,17 ,12 ,10 ,12 ,4 ,5 ,13, 3 ,10 ,5 ,6 ,13, 6, 11 ,12 ,3 ,7 ,17 ,7],100,[[14, 49],[ 4, 98],[ 4 ,37 ],[5, 79 ],[3 ,56 ],[15 ,23 ],[16 ,69 ],[17 ,45],[ 7 ,92 ],[18 ,21 ],[16, 44],[ 7 ,81 ],[18 ,63],[ 9 ,71 ],[9 ,38], [4, 89] ,[5 ,28] ,[2 ,85] ,[2 ,42],[ 18 ,36],[ 12, 93],[ 10 ,59],[ 7 ,94],[ 14 ,34] ,[17, 54],[ 11 ,90 ],[4 ,38],[ 14, 56],[ 2 ,72 ],[6 ,90],[ 2, 32],[ 6 ,52],[ 18, 49],[ 8 ,46],[ 3 ,50] ,[13 ,29 ],[6 ,34],[ 7 ,75],[ 16 ,63],[ 2 ,39],[ 17 ,50 ],[10 ,94 ],[7 ,53 ],[2 ,23 ],[5 ,57 ],[4 ,57 ],[16, 97 ],[13, 68 ],[15 ,54],[ 5 ,35 ],[12 ,68 ],[15 ,22],[ 4 ,93 ],[11 ,32 ],[6 ,98 ],[15 ,34],[ 4 ,99 ],[4 ,76 ],[14, 22 ],[12, 60 ],[2 ,71 ],[9 ,58 ],[11 ,56],[ 6 ,58 ],[9 ,84],[ 17 ,96],[ 9 ,30 ],[12, 27 ],[13, 89 ],[12 ,57],[ 8 ,67],[ 9 ,77 ],[8 ,56],[ 15 ,21],[ 18 ,46],[ 8 ,27],[ 10 ,27],[ 2 ,87],[ 9 ,98],[ 16 ,56],[ 15, 89],[ 10, 64],[ 4 ,55],[ 4 ,55],[ 7 ,84],[ 5, 56],[ 12 ,89],[ 4 ,24],[ 11 ,47 ],[14 ,55],[ 13 ,96],[ 10 ,59],[ 9 ,44],[ 13, 51],[ 14 ,61 ],[17, 38 ],[2 ,52 ],[15 ,28 ],[10 ,73 ],[17 ,85]])  ➞ 4645

پاسخ های کاربران به این تمرین

Alann2
امتیاز:‌ 345
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1625
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-t4h6
امتیاز:‌ 255
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-oAUy
امتیاز:‌ 230
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 4060
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 1240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 1040
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
16 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mahdi_mhmd
امتیاز:‌ 160
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

shayan0081
امتیاز:‌ 5900
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 7195
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ِDr.Neo
امتیاز:‌ 255
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 9619
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15066
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mamb81
امتیاز:‌ 142
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 3618
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

تمرینات مرتبط