بکندباز

تابع ‎super()‎ در پایتون

مثال

ساخت یک کلاس که همه ی ویژگی ها و متد های کلاس دیگر را به ارث می برد:

class Parent:
 def __init__(self, txt):
   self.message = txt

 def printmessage(self):
   print(self.message)

class Child(Parent):
 def __init__(self, txt):
  ‎super()‎.__init__(txt)

x = Child("Hello, and welcome!")

x.printmessage()

توضیحات

تابع ‎super()‎ برای استفاده از دستورات متد ها و ویژگی های کلاس مادر در کلاس فرزند استفاده می شود. این تابع در مواقعی که می خواهیم علاوه بر استفاده از متد های مادر، دستوراتی را نیز به آن متد اضافه کنیم، کاربرد دارد.

سینتکس

‎super()‎

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question