بکندباز

تابع ‎fileowner()‎ در PHP

 

مثال

چاپ user ID (صاحب) فایل “test.txt”:

<?php
echo fileowner("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎fileowner()‎ مقدار user ID (صاحب) فایل ورودی را برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

fileowner(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
 

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0