بکندباز

تابع ‎json_last_error()‎‎ در PHP

مثال

چاپ آخرین اروری که رخ داده است:

<?php
// An invalid json string
$string = "{'Peter':35,'Ben':37,'Joe':43}";

echo "Decoding: " . $string;
json_decode($string);
echo "<br>Error: ";

switch (‎json_last_error()‎‎) {
 case JSON_ERROR_NONE:
  echo "No errors";
   break;
 case JSON_ERROR_DEPTH:
  echo "Maximum stack depth exceeded";
  break;
 case JSON_ERROR_STATE_MISMATCH:
  echo "Invalid or malformed JSON";
  break;
 case JSON_ERROR_CTRL_CHAR:
   echo "Control character error";
  break;
  case JSON_ERROR_SYNTAX:
  echo "syntax error";
  break;
 case JSON_ERROR_UTF8:
   echo "Malformed UTF-8 characters";
  break;
  default:
  echo "Unknown error";
   break;
}
?>

توضیحات

تابع ‎json_last_error()‎‎ آخرین اروری که رخ داده است را برمیگرداند.

سینتکس

‎json_last_error()‎‎
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*