بکندباز

تابع ‎fopen()‎ در PHP

مثال

باز کردن و خواندن اطلاعات فایل تا زمانی که به EOF برسیم:

<?php
$file = fopen("test.txt", "r");

//Output lines until EOF is reached
while(! feof($file)) {
 $line = fgets($file);
 echo $line. "<br>";
}

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fopen()‎ یک فایل یا URL را باز می کند.

سینتکس

fopen(filename, mode, include_path, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. فایل یا URL ی که باید باز شود
modeاجباری. نوع دسترسی به فایلمقادیر احتمالی

 • “r” – فقط خواندن – شروع از ابتدای فایل
 • “r+” – خواندن و نوشتن – شروع از ابتدای فایل
 • “w” – فقط نوشتن – فایل را باز می کند و اطلاعات فعلی اش را حذف می کند. و اگر فایل وجود نداشت یک فایل جدید ایجاد می کند.
 • “w+” – خواندن و نوشتن – فایل را باز می کند و اطلاعات فعلی اش را حذف می کند. و اگر فایل وجود نداشت یک فایل جدید ایجاد می کند.
 • “a” – فقط نوشتن – فایل را باز می کند و در انتهاب فایل می نویسد. و اگر فایل وجود نداشت یک فایل جدید ایجاد می کند.
 • “a+” – خواندن نوشتن – فایل را باز می کند و در انتهاب فایل می نویسد.
 • “x” – فقط نوشتن – یک فایل جدید ایجاد می کند اگر فایل وجود داشته باشد ارور می دهد
 • “x+” – خواندن نوشتن – یک فایل جدید ایجاد می کند اگر فایل وجود داشته باشد ارور می دهد
 • “c” – فقط نوشتن – فایل را باز می کند یا اگر وجود نداشت یک فایل می سازد.
 • “c+” – خواندن و نوشتن – فایل را باز می کند یا اگر وجود نداشت یک فایل می سازد.
include_pathاختیاری. اگر مقدار آن 1 باشد، در include_path (در php.ini) نیز به دنبال فایل می گردد
contextاختیاری.
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0