بکندباز

تابع ‎mktime()‎ در PHP

مثال

برگرداندن زمان بر حسب Unix timestamp مربوط به یک تاریخ. سپس پیدا کردن “روز” مربوط به تاریخ با استفاده از آن:

<?php
// Prints: October 3, 1975 was on a Friday
echo "Oct 3, 1975 was on a ".date("l", mktime(0,0,0,10,3,1975));
?>

توضیحات

تابع ‎mktime()‎ زمان بر حسب Unix timestamp مربوط به یک تاریخ را برمیگرداند.

نکته: این تابع برابر با تابع gm‎mktime()‎ است، با این تفاوت که پارامتر های این تابع، تاریخ GMT نیستند.

سینتکس

mktime(hour, minute, second, month, day, year, is_dst)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
hourاختیاری. ساعت
minuteاختیاری. دقیقه
secondاختیاری. ثانیه
monthاختیاری. ماه
dayاختیاری.  روز
yearاختیاری. سال
is_dstاختیاری.

تست آنلاین تابع ‎mktime()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0