بکندباز

تابع ‎mktime()‎‎ در PHP

مثال

برگرداندن زمان بر حسب Unix timestamp مربوط به یک تاریخ. سپس پیدا کردن “روز” مربوط به تاریخ با استفاده از آن:

<?php
// Prints: October 3, 1975 was on a Friday
echo "Oct 3, 1975 was on a ".date("l", mktime(0,0,0,10,3,1975));
?>

توضیحات

تابع ‎mktime()‎‎ زمان بر حسب Unix timestamp مربوط به یک تاریخ را برمیگرداند.

نکته: این تابع برابر با تابع gm‎mktime()‎‎ است، با این تفاوت که پارامتر های این تابع، تاریخ GMT نیستند.

سینتکس

mktime(hour, minute, second, month, day, year, is_dst)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
hour اختیاری. ساعت
minute اختیاری. دقیقه
second اختیاری. ثانیه
month اختیاری. ماه
day اختیاری.  روز
year اختیاری. سال
is_dst اختیاری.

تست آنلاین تابع ‎mktime()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*