بکندباز

تابع ‎checkdate()‎ در PHP

مثال

چک کردن معتبر بودن چند تاریخ میلادی:

<?php
var_dump(checkdate(12,31,-400));
echo "<br>";
var_dump(checkdate(2,29,2003));
echo "<br>";
var_dump(checkdate(2,29,2004));
?>

توضیحات

تابع ‎checkdate()‎ برای اعتبار سنجی تاریخ های میلادی استفاده می شود.

سینتکس

checkdate(month, day, year)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
monthاجباری. ماه – یک عدد بین 1 تا 12
dayاجباری. روز – یک عدد بین 1 تا 31
yearاجباری. سال – یک عدد بین 1 و 32767

تست آنلاین تابع ‎checkdate()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0